Termenii și condițiile pentru Evenimentul "Daddy Daughter Charity Ball"

Evenimentul "Daddy Daughter Charity Ball" (denumit in continuare "Evenimentul") este organizat de către ASOCIAȚIA EDUCATIVĂ GODMOTHER, cu sediul in Bucureşti, Str. Dragoș Voda, Nr. 44, Sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 2 București sub nr. 162/06.12.2017, denumit in continuare "Organizatorul".

DESCRIEREA ȘI SCOPUL EVENIMENTULUI

Evenimentul isi propune sa celebreze minunata relatie tata-fiica, precum si sa integreze micutele participante in notiuni si servicii de leadership si filantropie. La fata locului participantii vor putea afla mai multe despre cauza selectata pentru acest eveniment – Programul educational Art Safari Kids.

Organizatorul își propune ca din încasările nete generate de acest eveniment să sustină financiar atelierele de artă și excursii ghidate pentru o serie de copii din Romania în timpul celui de-al șaselea eveniment anual Art Safari Kids ce va avea loc în perioada 16-26 septembrie 2019.

DATA ȘI LOCAȚIA DERULĂRII EVENIMENTULUI

Evenimentul este organizat la data de 13 aprilie 2019, în intervalul orar 15:30 – 20:30 la palatul Cesianu Racovita (sediul Artmark) din C.A. Rosetti nr. 5, Bucuresti

PARTICIPAREA LA EVENIMENT ȘI PREȚUL BILETELOR

Evenimentul se adresează taților de fete care sunt invitați să participe alături de fiicele lor. Accesul se va face exclusiv pe baza biletelor vândute exclusiv online prin intermediul site-ului www.ove.ro.

Prețul unui bilet de acces este de 150 EUR și include accesul la eveniment pentru un adult (tată) și un copil (fiică). Pentru fiecare al doilea copil (altă fiică participantă) se va achita suplimentar suma de 50 EUR.

Prețurile vor fi achitate în lei la cursul leu/EUR comunicat de BNR de la data tranzacției. Prețul biletelor de acces se achită exclusiv online la cumpărare de pe platforma www.ove.ro prin intermediul procesatorului de plăți www.mobilpay.ro

După aprobarea plății online, clientul beneficiar va primi un email de confirmare împreună cu biletul în format electronic pe care îl poate prezenta sub această formă sau în format tipărit pentru aceesul la Eveniment.

In cazul anulării sau amânării evenimentului (data si/sau ora), a schimbării locației de desfășurare, Organizatorul va înștiința prin e-mail toți clienții despre condițiile de returnare a biletelor și de recuperare a contravalorii acestora. În caz de retur al biletelor se va returna doar contravaloarea biletelor, fiind excluse costurile suplimentare (de ex: costuri de transport, comisioane bancare).

DREPTUL DE RETRAGERE A CLIENTULUI

Evenimentul organizat se încadrează în categoria menționată de art. 16 lit. l din OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, astfel că cumpărătorii nu își pot exercita dreptul de retragere din contractul de vânzare-cumpărare al biletelor încheiat la distanță sau în afara spațiilor comerciale în termenul de 14 zile calendaristice de la data intrării în posesia biletelor, prevăzut de OUG nr. 34/2014.

Ca atare nu se acceptă returnarea biletelor și returnarea contravalorii acestora pentru biletele comandate, achitate, livrate/generate și valabile pentru evenimentul care se va derula conform programului comunicat (data si ora) și locație.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Eveniment datorita unor cauze independente de acesta.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Date personale pe care le prelucrăm: nume și prenume, e-mail, număr de telefon.
  • Scopul prelucrării este executarea raportului contractual dintre noi, în calitate de organizator al evenimentului și dvs. în calitate de client, pentru executarea serviciilor contracte. Datele personale sunt prelucrate, găzduite și stocate de organizator pe teritoriul României. Organizatorul va transmite aceste date subîmputerniciților săi pentru executarea unor contracte în vederea derulării evenimentului, asigurându-se că aceștia vor respecta aceleași condiții de securitate a prelucrării prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.
  • Datele câștigătorilor vor fi păstrate timp de 10 ani conform prevederilor legale în materie fiscală.
  • Drepturile persoanelor vizate. Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați accesul la aceste date, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, de a solicita restricționarea prelucrării sau de a vă opune prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați la office@godmother.ro. Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, ne puteți contacta adresa de e-mail office@godmother.ro și vom lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bd. Gral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1.

Terms and Conditions for the Event

“Daddy Daughter Charity Ball”

 

The "Daddy Daughter Charity Ball" event (hereinafter referred to as "The Event") is organized by ASOCIAȚIA EDUCATIVĂ GODMOTHER, headquartered in Bucharest, 44 Dragos Voda, 2nd District, registered in the Register of Associations and Foundations of the Bucharest 2nd District Court of Law under no. 162/06.12.2017, hereinafter referred to as “The Organizer”.

 

DESCRIPTION AND PURPOSE OF THE EVENT

The Event aims to celebrate the wonderful father-daughter relationship, as well as to integrate the little girl participants into leadership & philanthropy notions and services.

Participants will be able to learn more about the cause selected for this Event on-site – the Art Safari Kids educational programme and, of course, they will be able to donate money to support this cause.

 

From the net proceeds generated by this Event, the Organizer intends to financially support art workshops and guided tours for a number of Romanian children during the sixth annual Art Safari Kids event that will take place from 16 to 26 September 2019.

 

DATE AND LOCATION OF THE EVENT

The Event is organized on April 13, 2019, from 15:30 to 20:30 at the Cesianu Racovita Palace (Artmark headquarters), 5 Rosetti Street, 1st District, Bucharest.

 

PARTICIPATION IN THE EVENT AND TICKET PRICES

The Event is addressed to fathers of girls who are invited to participate with their daughters. Access will be exclusively based on tickets sold exclusively online via www.ove.ro.

The price of a ticket is EUR 150 and it includes access to the Event for an adult (father) and a child (daughter). For each second child (other participating daughter), an additional amount of EUR 50 will be paid.

Prices will be paid in RON at the RON/EUR exchange rate communicated by NBR on the transaction date. The price of access tickets shall be paid exclusively online via www.ove.ro with the payment processor www.mobilpay.ro

Once the online payment has been approved, the recipient customer will receive a confirmation email with the electronic ticket that he/she can present in this form or in printed format for the access to the Event.

In case of cancellation or delay of the Event (date and/or time), or change of location, the Organizer will notify all customers by e-mail about the conditions for returning the tickets and recovering their equivalent. In the event of ticket returns, only the equivalent of the tickets will be returned, excluding additional costs (e.g. transport costs, bank charges).

 

CUSTOMER'S RIGHT OF WITHDRAWAL

The organized Event falls within the category mentioned in art. 16 lit. l of GEO no. 34/2014 on consumer rights in contracts concluded with professionals so that buyers cannot exercise their right to withdraw from the contract of sale-purchase of tickets concluded at a distance or away from business premises within 14 calendar days from the date of entry into possession of the tickets, provided by GEO no. 34/2014.

Therefore, it is not acceptable to return the tickets and their equivalent for the tickets ordered, paid, delivered/generated and valid for the Event that will take place according to the communicated schedule (date and time) and location.

The Organizer takes no responsibility for the impossibility of participating in the Event for reasons beyond its control.

 

PROCESSING OF PERSONAL DATA

1. The personal data we process include: name and surname, email address, phone number.

2. The purpose of the processing is to outline the contractual relationship between us, as Organizer of the event and customer, for the execution of the contract services.

Personal data is processed, hosted and stored by the Organizer on the territory of Romania.

The Organizer shall submit this data to their contractors for the drawing up of contracts for the purpose of running the Event, ensuring that they meet the same processing security conditions by implementing appropriate technical and organizational measures.

3. Winners’ data will be kept for 10 years according to the legal provisions in tax matters.

4. Rights of data subjects. If you have reasons to believe that any personal data we hold about you is inaccurate or incomplete, you may request access to such data, request their rectification or deletion, request restriction of processing or object to the processing, and you also have the right to data portability. To exercise these rights please contact us at office@godmother.ro.

If you would like to file a complaint about how we processed your personal data, you can contact us at office@godmother.ro and we will contact you to resolve the issue.

You may also refer the matter to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing,headquartered in Bucharest, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Blvd., 1st District.